در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

فروش امتیاز تعاونی ها

کــد تعاونی متراژ طبقات خواب واحد تحویل مرحله قيمت امتياز تومان مبلغ واریزی ميليون تومان توضیحات تــاريخ بروز رساني
1 اند یشه ایرانیان 90 26 2و3 - 94 گود شده تماس 60 ملیون دریاچه و آتی شهر
2 تعز یرات حکو متی 100و130 18 2و3 - 94 فنداسیون تماس 70ملیون فول ویو دریاچه
3 شهر داری مرکز (خادمین) 110تا145 26 2و3 168 94 2فنداسیون3-گوددر3 بلوک مجزا تماس 1–60 2–60 3–30ملیون مروارید شهر (شهرک دانشگاه شریف)
4 هیعت علمی دانشگاه تهران 100تا140 26 2و3 - 94 گود تماس 100 ملیون دریاچه
5 شهرداری منطقه 18 2058و2114 اداری تجاری - - گود تماس 18/5و13/5 دریاچه
6 آرتیمیس 1 متر تجاری1متر اداری تجاری اداری اسکلت سوال دریاچه
7 آیرانا 2م و4ما م و 2 م و 1 متر تجاری اداری اسکلت سوال دریاچه
8 بازنشستگان ارتش 80 الی 130 مسکونی 2و3 - 94 فنداسیون تماس 80ملیون دریاچه
9 امام رضا 33 و 63 و96به با لا مسکونی 2 95و96و97 اسکلت تماس متغبر همت دریاچه
10 سپا نیر 130 مسکونی 3 94 اسکلت تماس واریزی115ملیون میدانساحل